3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

Tebliğler, 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

3/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012 - 31/8/2016 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlenmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/03/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,
b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere, kanal ve kanalet gibi adlandırılan suları,
c) Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,
ç) Alamana ağı: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,
d) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
e) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, kılıç balığında ise balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (ek-1),
f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,
g) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
ğ) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,
h) Dolanan (sürüklenen) ağlar (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış kurşun yakası olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgar ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,
ı) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,
i) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,
j) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (ek-1),
k) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
l) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
m) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,
n) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (ek-1),
o) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (Ek-1),
ö) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
p) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (ek-1),
r) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,
s) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağlarını,
ş) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
t) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Yasakları
Akdeniz’deki yer yasakları
MADDE 4 – (1) Akdeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 50' 55" N - 36° 07 24" E), (36° 50' 55" N - 36° 08' 40" E), (36° 51' 54" N - 36° 07' 24" E), (36° 51' 54" N - 36° 08' 40" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-1),
b) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 52' 08" N - 35° 55' 06" E), (36° 50' 30" N - 35° 56' 02" E), (36° 51' 30" N - 35° 58' 24" E), (36° 53' 24" N - 35° 56' 42" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-2),
c) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elektrik Santralinin bulunduğu (36° 50' 24"N - 35° 53' 48" E), (36° 50' 06" N - 35° 54' 36" E), (36° 49' 42" N - 35° 54' 12" E), (36°49' 26" N - 35° 53' 54" E), (36° 50' 00" N - 35° 53' 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3),
ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar Burnu (36° 42.591' N - 35° 42.921' E) ile Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044' N - 35° 47.498' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda uzatma ağları dışında (Harita-4),
d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurtalık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980' N- 35° 47.717' E), Kale (36° 46.134' N - 35° 47.817' E) ve Emniyet Tesisleri (36° 46.425' N- 035° 47.727' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alan içinde (Harita-5),
e) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599' N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), (36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-6),
f) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Burnu (36° 07.480' N - 33° 23.608' E) ile Bozyazı İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışında (Harita-7),
g) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Burnu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282' N - 32° 41.907' E), (36° 02.129' N - 32° 43.150' E) koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-8),
ğ) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200' N - 33° 05.466' E) ile Gökçevlik (36° 06.500' N - 33° 06.633' E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-9),
h) Antalya İli, Kaş İlçesinde;
1) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11' 15' N - 29° 36' 17'' E), (36° 11' 12' N - 29° 36' 40'' E), (36° 11' 49' N - 29° 37' 01'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-10-1),
2) Beşadalar mevkiinde; (36° 10' 03' N - 29° 37' 31'' E), (36° 09' 10'' N - 29° 36' 50'' E), (36° 08' 52'' N - 29° 36' 59'' E), (36° 09' 05' N - 29° 38' 08'' E), (36° 09' 25'' N - 29° 38' 29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-10-2),
3 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),
4) İnceburun mevkiinde; (36° 11' 04'' N - 29° 39' 02'' E) ile (36° 11' 00'' N - 29° 38' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-10-4),
5) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766') koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita 10-5),
6) Kekova Adası mevkiinde;
- (36° 10' 32'' N - 29° 52' 45'' E) ile (36° 10' 27'' N - 29° 52' 46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-6),
- Karalos Limanı içinde; (36° 10' 58'' N - 29° 53' 26'' E) ile (36° 10' 59'' N - 29° 53' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-7),su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Anamur Burnu (36° 00.906’ N - 32° 48.200’ E) ile Eşen Çayı (36° 17.590’ N - 29° 15.820’ E) arasında kalan karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır (Harita-11).
Ege Denizindeki yer yasakları
MADDE 5 – (1) Ege Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir
a) Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Lagününde (Harita-12),
b) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Yalancıboğazın her iki tarafında; (36° 48.817’ N - 28° 18.294’ E 36° 48.994’ N - 28° 18.849’ E),(36° 49.173’ N - 28° 18.060’ E 36° 49.304’ N - 28° 18.768’ E), koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-13),
c) Hisarönü Körfezinde;
1) (36° 46.087' N- 28° 06.104' E), (36° 46.243' N - 28° 06.753' E), (36° 46.507' N - 28° 06.789' E), (36° 46.450' N - 28° 07.361' E ), (36° 45.072' N - 28° 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-14-1),
2) (36° 46.361' N - 28° 02.223' E) ile (36° 46.366' N - 28° 02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-14-2),
3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-14-3),
4) Kargı Koyunda, (36° 42.114' N - 27° 41.155' E) ile (36° 41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-14-4),
ç) Gökova Körfezinde;
1) Akbük Limanında; (37° 01.431' N - 28° 06.863' E) ile (37° 02.108' N - 28° 06.915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-15-
2) Akyaka’da;  (37° 03.041' N - 28° 18.600' E) ile (37° 01.461' N - 28° 18.598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-15-2),
3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943' N - 28° 13.242' E) ile (37° 00.153' N - 28° 14.761' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-15-3),
4) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; (36° 58.938' N - 28° 11.818' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56.886' N - 28° 11.594' E)  birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-15-4),
5) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-15-5),
6) Bördübet Limanında; (36° 49.740' N - 28° 02.668' E) ile (36° 48.080' N - 28° 03.183 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-15-6),
d) Muğla İli, Bodrum Yarımadasında; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Gemitaşı (37° 09.088' N - 27° 15.709’ E), Büyük Kiremit Adası (37° 05.169’ N - 27° 12.834' E), Çavuşadası (37° 02.981’ N - 27° 12.228’ E) ve Karabakla Burnunu (37° 02.387' N - 27° 13.812' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışında (Harita-16),
e) Aydın İli, Dilek Boğazında; Kuşadası Dilek Yarımadası Sahil Milli Parkının Zeytin Burnu (37° 41.256' N - 27° 03.930' E) ile Tavşan Adası (37° 39.057' N - 27° 00.058' E) arasında kalan sahilden itibaren 200 m’lik mesafe içinde (Harita-17),
f) Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük Körfezinde; Gevrek Adası (Prasa Adası) (37° 09.50' N -27° 23.66' E) ile Değirmen Koyu (37° 15.80' N - 27° 27.50' E) arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan alanda, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile (Harita-18),
g) Kuşadası Körfezinde; Güvercinada (37° 51.835' N - 27° 14.789' E) ile Setur Marina Mendireğinin (37° 52.382' N - 27° 15.659' E) doğusunda kalan alanda (Harita-19),
ğ) İzmir İli, Seferihisar İlçesi Sığacık Koyunda; Dalyan Burnu (38° 11.953’ N - 26° 46.566’ E) ile Minaretaşı (38° 12.182’ N - 26° 46.738’ E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-20),
ı) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Fener Burnu (38° 19.437’ N - 26° 17.015’ E) ile karşısındaki (38° 19.706’ N - 26° 17.752’ E) koordinatlarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-21),
i) İzmir İli, Karaburun Yarımadası Mordoğan Beldesinde; Ardıç Burnu (38° 31.887’ N - 26° 37.478’ E) ile (38° 31.903’ N - 26° 37.689’ E), (38° 31.347’ N - 26° 37.689’ E) koordinat noktalarını Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonuna (38° 31.347’ N - 26° 37.481’ E) bağlayan alanda (Harita-22),
j) İzmir Limanında; balıkçı gemilerinin Bostanlı Balıkçı Barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere, Bostanlı Sazburnu (38° 27.55' N - 027° 05.40' E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35' N - 027° 04.30' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-23),
k) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.94' N - 26° 37.51' E) ile Eskifener Burnu (38° 40.26' N - 26° 44.98' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile (Harita-24),
l) Karasularımızın İzmir İli sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan Burnu (38° 32.689’ N - 26° 48.880’ E) ile güneyde Çilazmak Burnu (38° 27.060’ N – 26° 54.277’ E) arasında kalan sahil şeridinde, 10 metreden daha sığ sularda pinter ile (Harita-25),
m) İzmir İli, Foça İlçesinde; Arslan Burnu (38° 44.602' N - 26° 44.435' E) ile (38° 44.533' N - 26° 40.883' E), (38° 39.616' N - 26°39.996' E) ve Deveboynu Burnunu (38° 39.326' N - 26° 43.370' E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışında (Harita-26),
n) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait (38° 49.476’ N - 26° 55.284’ E), (38° 49.614’ N - 26° 55.008’ E), (38° 49.225’ N - 26° 54.735’ E), (38° 49.107’ N - 26° 54.975’ E) koordinatlar arasında kalan alanda (Harita-27),
o) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-28);
ö) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu,
1) (39° 33.531' N - 26° 40.241' E), (39° 32.850' N - 26° 40.350' E), (39° 33.118' N - 26° 42.450' E), (39° 33.750' N - 26° 42.450' E ) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-29-1),
2) (39° 34.079' N - 26° 48.955' E), (39° 33.754' N - 26°48.834' E), (39° 33.392' N - 26° 49.905' E), (39° 33.591' N - 26° 50.023' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-29-2), su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Balıkesir İli, Ayvalık Limanında; Dalyan boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini (39° 19.540' N - 26° 38.428' E), (39° 19.138' N - 26° 38.591' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır (Harita-30). Ancak bu alan içerisinde dalarak ve/veya elle toplama suretiyle midye avcılığı dönem boyunca, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ise ağız açıklığı 7.2 mm’den büyük iğnelerin kullanılması serbesttir.
Marmara Denizindeki yer yasakları
MADDE 6 – (1) Marmara Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Avustralya Denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32’ 50" N - 27° 16’ 00" E) koordinat noktasında (Harita-31),
b) Balıkesir İlinde, Gönen Çayı ağzı (40° 19’ 38" N - 27° 38’ 00" E) ile Denizkent (40° 18’ 15" N - 27° 30’ 45" E) arasında kalan sahil şeridinde 3 mil içerisinde, 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında (Harita-32),
c) Balıkesir İlinde, Erdek İlçesi Çınar Limanı doğu burnunu (40° 23.497’ N - 27° 48.536’ E), (40° 23.073’ N - 27° 48.533’ E) koordinat noktasına ve bu noktadan Seyitgazi Burnuna (40° 23.091’ N - 27° 48.121’ E) Tavşanlı adası Burnu (40° 22.655’ N - 27° 47.425’ E), Zeytin adası güney burnu (40° 23.653’ N - 27° 47.273’ E) ve liman mendireğine (40° 23.710’ N - 27° 47.275’ E) birleştiren hattın içinde kalan alanda (Harita-33),
ç) Balıkesir İlinde, İmralı adası etrafında; (40° 37’ 00" N - 28° 27’ 00" E), (40° 37’ 00" N - 28° 37’ 00" E), (40° 28’ 00" N - 28° 37’ 00" E), (40° 28’ 00" N - 28° 27’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-34),
d) Yalova İlinde; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 39.502' N - 29° 14.877' E), (40° 39.969' N - 29° 14.877' E), (40° 39.969' N - 29° 15.022' E), (40° 39.488' N - 29° 15.022' E) koordinat noktaları içinde kalan alanda (Harita-35),
e) Yalova İli, Altınova İlçesinde, Hersek Burnu (40° 44.465’ N - 29° 30.894’ E) ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinde, Büyükdere Burnu (40° 41.682’ N - 29° 37.138’ E) arasında kalan alanda, sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde (Harita-36),
f) İstanbul İli, Haliç içinde; Yeni Galata Köprüsünden (41° 01.312’ N - 28° 54.476’E), (41° 01.084’ N - 28° 54.309’ E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 03.862’ N - 28° 56.582 ’E) ,(41° 03.892 ’N - 28° 56.919’ E) kadar olan alanda (Harita-37),
g) Ambarlı Limanında, (40° 58.380’ N - 28° 42.619’ E) ile (40° 57.445’ N - 28° 40.334’ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-38),
ğ) İstanbul İli, Silivri İlçesinde; TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 04.396' N - 28° 11.445' E), (41° 03.010' N -28° 11.368' E), (41° 03.006' N - 28° 12.042' E), (41° 04.330' N - 28° 12.135' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-39),
h) Tekirdağ İli, Altınova açıklarında; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 57.176' N - 27° 29.517' E), (40° 56.484' N - 27 30.751' E), (40° 56.274' N - 27° 30.604' E), (40° 56.935' N - 27° 29.432' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-40),
ı) Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisinde; Botaş Doğalgaz Terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58’ 00’’ N - 27° 58’ 06’’ E), (40° 58’ 00’’ N - 28° 00’ 24’’ E), (41° 01’ 50’’ N - 28° 00’ 24’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-41),
su ürünleri avcılığı yasaktır.
Karadeniz’deki yer yasakları
MADDE 7- (1) Karadeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Bulgaristan sınırındaki Mutluderenin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58’48’’N - 28° 01’36’’E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde (Harita-42),
b) İstanbul İlinde; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149’ N - 29° 15.348’ E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’ N - 29° 02.319’ E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile (Harita-43),
c) Düzce İli Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05’ 78’’ N - 31° 11’ 50’’ E), (41° 07’ 50’’ N - 31° 11’ 40’’ E), (41° 08’ 58’’ N - 31° 10’ 20’’ E), (41° 08’ 80’’ N - 31° 08’ 60’’E), (41° 08’ 90’’ N - 31° 06’ 70’’ E), (41° 10’ 00’’ N - 31° 05’ 00’’ E), (41° 11’ 00’’ N - 31° 06’ 70’’ E), (41° 10’ 90’’ N - 31° 08’ 60’’ E), (41° 10’ 40’’ N - 31° 11’ 40’’ E), (41° 11’ 05’’ N - 31° 13’ 80’’ E), (41° 09’ 30’’ N - 31° 13’ 50’’ E), (41° 07’ 50’’ N - 31° 14’ 00’’ E), (41° 06’ 10’’ N - 31° 14’ 10’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-44),
ç) Samsun İlinde; Canik Balıkçı Barınağı mendireği (41° 16.265' N- 36° 23.054' E) ile Tekkeköy Tersane Limanı mendireği (41° 15.095' N - 36° 28.507' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri, ETİ Bakır Tesisleri ve Cengiz Enerji Tesislerinin yer aldığı alanda (Harita-45),
d) Trabzon İli, Sürmene İlçesinde; balıkçı barınağı (40° 54.823’ N - 40° 10.500’ E) ile Kastel Deresi (40° 54.764’ N - 40° 09.158’ E) arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km’lik kısmında (Harita-46 ),
e) Rize İli, Çayeli Bakır İşletmelerine ait derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu (41° 04.947' N - 40° 42.250' E), (41° 04.900' N - 40° 42.150' E), (41° 06.000' N - 40° 41.150' E), (41° 06.000' N - 40° 41.250' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-47),su ürünleri avcılığı yasaktır.
Diğer yer yasakları
MADDE 8 – (1) Denizlerimizdeki diğer yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; Patara, Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, MERSİN; Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası, ADANA; Akyatan, Yumurtalık, HATAY; Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 8 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.
b) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24/9/2001 tarihli ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
c) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak ve her türlü vasıta ile dalış yapmak yasaktır.
ç) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergâhlarda, kabloların 100 metre sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
d) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar
Her türlü trol yasağı
MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara Denizi ile İstanbul Boğazında; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149’ N - 29° 15.348’ E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’ N - 29° 02.319’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale Boğazında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır (Harita-48).
(2) Akdeniz’de;
a) Antalya İli, Side Beldesinde; Selimiye Feneri (36° 45.928’ N - 31° 23.092’ E) ile Gazipaşa İlçesi, Kesik Burnu (36° 09.964’ N - 32° 23.418’ E) arasındaki karasularımızda (Harita-49),
b) Antalya İli, Finike İlçesinde; Finike Körfezinde (36° 16.398’ N - 30° 09.097’ E) koordinat noktası ile Akçaörgü Burnu (36° 16.221’ N - 30° 22.094’ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-50),her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.
(3) Ege Denizinde;
a) Köyceğiz Limanında; Kızılburun (36° 47.205’ N - 28° 32.445’ E) ile Bozburunu (36° 45.614’ N - 28° 36.770’ E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-51),
b) Gökova Körfezinde;
1) Ören Burnu (37° 01.055’ N - 27° 56.751’ E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410’ N - 28° 00.921’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-52),
2) Mersincik Burnu (36° 50.161’ N - 28° 00.111’ E) ile Gerence Burnunu (36° 48.093’ N - 27° 59.518’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-53),
c) Güllük Körfezinde;
1) Kazıklı Limanında; Karaburun (37° 18.243’ N - 27° 25.926’ E) ile Teke Burnu (37° 15.100’ N - 27° 27.483’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-54),
2) Çam Limanında; Teke Burnu (37° 15.100’ N - 27° 27.483’ E) ile İncegöl Burnu (37° 13.827’ N - 27° 30.365’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-55),
3) Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827’ N - 27° 30.365’ E) ile İnce burun (37° 11.662’ N - 27° 31.631’E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-56),
4) İnceburun (37° 11.662’ N - 27° 31.631’ E) ile Saplıburun (37° 08.061’ N - 27° 24.777’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-57),
ç) Hisarönü Körfezinde; Dil (Lindos) Burnu (36° 45.557’ N - 28° 00.727’ E) ile karşısındaki Ağıl Burnunu (36° 41.638’ N - 27° 58.698’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-58),
d) Yeşilova Körfezinde; Kızılada (36° 39.035’ N - 28° 02.426’ E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36.558’ N - 28° 03.021’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada (Harita-59),
e) Dilek Boğazında; Çatal Burnu (37° 38.471' N - 27° 04.759' E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340' N - 27° 11.643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-60),
f) Kuşadası Körfezinde; Sünger Burnu (38° 00.864' N - 27° 04.540' E) ile Yalancı Burnu (37° 51.650' N - 27° 14.399' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-61),
g) Sığacık Körfezinde; Gök Liman (38° 08.445' N - 26° 37.475' E) ile Killik Burnu (38° 09.829' N - 26° 46.515' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-62),
ğ) Ildır körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716' N - 26° 23.791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22.593' N - 26° 17.141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-63),
h) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.947' N - 26° 37.510' E) ile Deveboynunu (38° 39.070' N - 26° 43.509' E) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-64),
ı) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’ N - 26° 51.066’ E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’ N - 26° 56.567’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-65),
i) Dikili Körfezinde; Madra Çayı (39° 09.981' N - 26° 46.000' E) ile Adatepe (Killik) Burnu (39° 02.493' N - 26° 48.736' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-66),
j) Edremit Körfezinde; Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781' N - 26° 36.421' E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135’ N - 26° 34.119’ E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736’ N - 26° 32.441' E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722' N - 26° 34.653' E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399’ N - 26° 36.589' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-67),
k) Babakaleyi (39° 28.772' N - 26° 04.013' E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319' N - 26° 03.137' E), Bozcaada batı burnu (39° 50.259' N - 25° 57.754' E), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801' N - 26° 00.554' E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40° 14.479' N - 25° 56.556' E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979' N - 26° 12.905' E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140' N - 26° 04.403' E) ile birleştiren hattın doğusunda (Harita-68),
l) Babakale’den geçen (39° 28.772' N) enleminin kuzeyinde kalan karasularımızda, gün doğumu ile gün batımı arasında,her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(4) Karadeniz’de;
a) Sinop İlinde; İnceburun (42° 05.959’ N - 34° 56.695’ E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu (41° 41.040’ N - 35° 25.193’ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-69),
b) Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnundan (41° 08.725’ N - 37° 17.531’ E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda (Harita-70)her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.
Dip trolüne ilişkin yasaklar
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddede belirtilen yerlerde dönem boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
(2) Akdeniz'de;
a) Hatay İlinde; Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-71),
b) Mersin İlinde; Karaduvar balıkçı barınağı (36° 48.546' N - 34° 41.873' E) ile Ceyhan Nehrinin denize döküldüğü yer (36° 34.101' N - 35° 33.385' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde (Harita-72),
c) Mersin İlinde; İncekumburnu (36° 14.044' N - 33° 56.979' E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde (Harita-73),
ç) Mersin İli, Dana Adasında; sahilden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-74),
d) Antalya İli, Gazipaşa İlçesinde; Kesik Burnu (36° 09.964' N - 32° 23.418' E) ile Kızılliman Burnu (36° 04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde (Harita-75),
e) Akdeniz’de; belirtilen yerler dışında, karasularımızın sahilden itibaren 2 mil içerisinde kalan kısmında (Harita-76), (Harita-77), (Harita-78), (Harita-79),dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(3) Ege Denizinde;
a) Güllük Körfezinde; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340' N - 27° 11.643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda 1 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında (Harita-80),
b) Aydın İli, Dilek boğazında; Tavşan Adası (37° 39.057’ N - 27° 00.058’ E) ile Zeytin Burnu (37° 41.256’ N - 27° 03.930’ E) arasında kalan sahil şeridinde sahilden itibaren 200 metrelik mesafe içerisinde kalan alanda (Harita-81),
c) Sığacık Teke Burnu (38° 06.356' N - 26° 35.620' E) ile Çeşme Karaabdullah Burnu (38° 15.955' N - 26° 14.373' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-82),
ç) Bozcaada’da; sahilden itibaren 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-83),
d) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524' N - 25° 40.588' E) ve Kaşkaval Burnu (40° 14.479' N - 25° 56.556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-84),
e) Boztepe Burnu (40° 37.140' N - 26° 04.403' E) ile Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-85),
f) Ege denizinde; belirtilen yerler dışında, karasularımızın sahilden itibaren 1.5 mil içerisinde kalan kısmında (Harita-86), (Harita-87), (Harita-88),dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
(4) Karadeniz’de; Zonguldak İlinde, Ereğli Baba Burnu (41° 17.342’ N - 31° 23.937’ E) ile Bartın İli, Amasra İlçesi, Tekke Burnu (41° 43.485' N - 32° 19.258' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-89), diğer yerlerde ise 3 mil içerisinde, dip trolü avcılığı yasaktır (Harita-90), (Harita-91), (Harita-92).
(5) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı baklava (rombik) gözlü ağlarda 44 mm’den, kare gözlü ağlarda 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.
(6) Karadeniz’de torba ağ göz açıklığı 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm’den küçük olamaz.
(7) Dip trolü ağlarında torba göz açıklığından daha küçük gözlü ağ kullanılması, ağın torba kısmında muhafaza ve torba ağından başka ağ bulundurulması yasaktır.
(8) Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır.
(9) Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.
(10) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.
(11) Dip trolü ağları, trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin (Matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.
(12) Marmara Denizinden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul il müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Marmara Denizine girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.
(13) İstanbul Boğazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemi Büyükdere’de yapılacaktır.
(14) İlk hareket noktası Marmara Denizi etrafındaki yerleşimler olan ve diğer karasularımıza trol avcılığı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin bulunduğu yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürletmek zorundadır.
(15) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki; balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde mühürsüz olarak trol ağ ve kapıları bulundurulamaz.
(16) 31 Ağustos 2013 tarihinden itibaren, dip trol ağlarında torba göz sayısı, tünel göz sayısının yarısından fazla olamaz.
Ortasu trolüne ilişkin yasaklar
MADDE 11 – (1) Karadeniz’de her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerler ile Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda sadece çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(3) Karadeniz’de ortasu trolünün 24 metreden daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak Karadeniz’de; 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında Samsun İli, Yakakent İlçesi, Çayağzı Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile Samsun - Ordu il sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08.874' N - 37° 10.112' E) arasında ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı serbesttir (Harita-92-1).
Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar
MADDE 12 – (1) Akdeniz’de; Taşucu Körfezinde, Güvercinada (36° 14.706’ N - 33° 48.420’ E) ile İncekumburnu (36° 14.025’ N - 33° 57.761’ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde (Harita-93) gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Ege Denizinde;
a) Fethiye Körfezinde; Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-94),
b) Köyceğiz, İztuzu sahilinde; Akiye Burnu (36° 47.945’ N - 28° 35.671’ E) ile Bozburunu (36° 45.604’ N- 28° 36.770’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-95),
c) Gökova Körfezinde; Akbük Burnu (37° 00.971’ N - 28° 06.918’ E) ile Kargılı Burnunu (36° 56.501’ N - 28° 05.822’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-96),
ç) Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827' N - 27° 30.365' E) ile İnce Burun (37° 11.662' N - 27° 31.631' E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-97),
d) Kazıklı Limanında; Karaburun (37° 18.251’ N - 27° 25.935’ E) ile Teke Burnunu (37° 15.350’ N - 27° 27.309’ E) birleştiren hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-98),
e) Güvercinlik Körfezinde; Sıralık Burnu (37° 07.712’ N - 27° 32.282’ E) ile karşısındaki Pina (Kimse) Burnunu (37° 09.149’ N - 27° 33.023’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-99),
f) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’ N - 26° 51.066’ E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’ N - 26° 56.567’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-100),
g) Saros Körfezinde; Kuşburnu (40° 30.647' N - 26° 38.193' E) ile karşısındaki (40° 38.295' N - 26° 38.193' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-101),gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(3) Marmara denizinde;
a) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trafik ayırım şeridi içerisinde,
b) Çanakkale Boğazında; Nara Burnu Feneri (40° 11.823' N - 26° 24.093' E) ile Akbaş Feneri (40° 13.276' N - 26° 25.491' E) ve Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506' N - 26° 21.816' E) ile Soğandere (Karanfil Burnu) feneri (40° 06.429' N - 26° 19.716' E) arasında kalan alanda (Harita-102),
c) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.430’ N - 29° 30.912' E), Dil İskelesi Kaba Burnuna (40° 46.010’ N - 29° 31.082' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-103),
ç) İstanbul İlinde; Caddebostan sahilindeki (40° 57.684’ N - 29° 04.327’ E) koordinat noktası, Kınalıada’nın kuzeybatısındaki (40° 53.526’ N - 29° 01.014’ E) koordinat noktası, Büyükada’nın kuzeyindeki (40° 49.931’ N - 29° 07.368’ E) koordinat noktası, Sedef Adasının doğu ucundaki (40° 50.892’ N - 29° 09.006’ E)koordinat noktası ile Kartal sahilindeki (40° 54.078’ N - 29° 09.456’ E) koordinat noktasını birleştiren hattın içerisinde kalan alanda (Harita-104),
d) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41° 00’ 27" N - 28° 59’ 05" E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini ( 40° 59’ 05" N - 29° 00’ 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy Vapur İskelesi (41° 07’ 01" N - 29° 04’ 18" E) ve Çubuklu Kozaltı Burnunu (41° 06.599’ N - 29° 04.973’ E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-105),
e) Büyükçekmece Koyunda (40° 59.391 N - 28° 32.720 E) koordinat noktası ile karşısındaki Manda Burnunu (40° 58.590 N - 28° 35.806 E) birleştiren hattın kuzeyindeki alanda (Harita-106), gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır
(4) Karadeniz’de; Artvin İli, Hopa İlçesi, Kemalpaşa Bucağı, Sarp Köyü açıklarında (41° 34’ 48" N - 41° 17’ 13" E) koordinat noktası ile (41° 30’ 42" N - 41° 32’ 12" E) koordinat noktasını birleştiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan karasularımızda (Harita-107) gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Tüm denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Ancak Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) ile Ceyhan Nehrinin denizi döküldüğü yer (36° 34.101' N - 35° 33.385' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı dönem boyunca serbesttir (Harita-108).
(6) Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır. Ancak ton balığı türlerinin [orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina)] avcılığında kullanılan gırgır ağları bu kapsam dışındadır.
(7) Alamana ağları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması serbesttir. Ancak 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağları ile gırgır avcılığının yasak olduğu dönemde, avcılık yapılması yasaktır.
b) Alamana ağlarının bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen alanda kullanımı yasaktır.
(8) Gırgır ağları ile avcılığın yapılabileceği derinlikler aşağıda belirtilmiştir.
a) Karasularımızda; gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda avcılık yapılması yasaktır.
b) Akdeniz’de; Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N- 34° 05.458' E) ile Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) arasında kalan alanda, 11 metre derinlikten itibaren daha derin sularda; uzunluğu en fazla 3 boy (600 metre) ve ağ derinliği en fazla 33 metre (18 kulaç) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir (Harita-109). Bom direği bulunan gemiler bu istisnadan faydalanamaz.
(9) Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden ağlarının derinliğini gösterir, bir av sezonu geçerli olan, ek-3’de yer alan “Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi”nin alınması zorunludur.
(10) Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.
Işıkla avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 13 – (1) Akdeniz’de; Anamur Burnu (36° 00.906’ N - 32° 48.200’ E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda (Harita-110) ışık ile avcılık yasaktır.
(2) Ege Denizinde;
a) Güllük Körfezinde; Kapalı Burnu (37° 18.424’ N - 27° 24.797’ E) ile Kızılyar Burnunu (37° 09.566’ N - 27° 19.576’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-111),
b) Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827’ N - 27° 30.365’ E) ile İnceburun (37° 11.662’ N - 27° 31.631’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-112),
c) Ildır Körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716' N - 26° 23.791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22.593' N - 26° 17.141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-113),
ç) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.955’ N - 26° 37.525’ E) ile Kapan Burnu (38° 32.689’ N - 26° 48.880’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımızda (Harita-114),
d) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’ N - 26° 51.066’ E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’ N - 26° 56.567’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-115),
e) Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781’ N - 26° 36.421’ E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135’ N - 26° 34.119’ E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736’ N - 26° 32.441’ E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722’ N - 26° 34.653’ E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399’ N - 26° 36.589’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-116),
f) Babakale (39° 28.772' N - 26° 04.013' E) ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781’ N - 26° 36.421’ E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Harita-117),
g) Babakaleyi (39° 28.772' N - 26° 04.013' E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319’ N - 26° 03.137’ E), Bozcaada batı burnu (39° 50.259' N - 25° 57.754' E ), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801' N - 26° 00.554' E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40° 14.479' N - 25° 56.556' E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979' N - 26° 12.905' E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140' N - 26° 04.403' E) ile birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-118),ışık ile avcılık yasaktır.
(3) Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu (36° 00.906’ N - 32° 48.200’ E) arasında kalan karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, ışık ile avcılık yasaktır.
(4) Karadeniz, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ışık ile avcılık yasaktır.
(5) Diğer karasularımızda ışıkla avcılık yapmak üzere Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek gemiler için, geçiş güzergâhını beyan etmek şartıyla, geminin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe müdürlüğünden ek-4’te yer alan “Işıkla Avcılık Geçiş İzin Belgesi"nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçiş yapmaları zorunludur.
(6) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemilerinde, takımda sadece bir teknede ışık kaynağı bulunabilir.
(7) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(8) 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir. Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı, ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.
(9) Işık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.
(10) Işık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunması zorunludur.
(11) 30 metreden daha sığ sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 metreden daha yakın mesafede ışık yakılması yasaktır.
(12) Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt, 100 wattan küçük tek lamba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.
(13) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak da kullanılabilir.
Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 14 – (1) Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
(2) Fanyalı ağlarda ağ göz açıklığı 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 36 mm ve üzeri olarak uygulanacaktır.
(3) Asin Körfezinde; Orhanın Burnu (37° 14.030' N - 27° 33.388' E) ile karşısındaki PTT Kampı (37° 13.733' N - 27° 35.263' E), arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda alamana ağları ile avcılık yasaktır (Harita-119).
(4) Marmara Denizinde; karides avcılığında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak şartıyla karides avcılığı yapılabilir.
(5) Ege Denizi ve Akdeniz’de algarna ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) Trabzon İli, Of İlçesinde; Solaklı Deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına Deresi (Ardeşen), Çağlayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa çayı ve Osmaniye Deresinin (Kemalpaşa) denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru birer km.lik ve denize doğru 500 metrelik mesafeyi birleştiren alan içinde, 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve su altı tüfeği ile avcılık yapılması yasaktır.
(7) Denize bırakılan uzatma ağlarının gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.
(8) Akdeniz’de, demir iskelet üzerine tel sarılmak suretiyle yapılan kafeskullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
Parakete ile avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 15 – (1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.
(2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, büyüklüğü (ağız açıklığı) 7.2 mm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır.
(3) Orkinos ile kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde büyüklüğü (ağız açıklığı) 2,8 cm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır.
(4) Parakete ile kalkan avcılığı yasaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Düzenlemeler
Avlanması yasak türler
MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır.

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Deniz alası

Salmo trutta labrax

Kancalı ahtapot

Elodone cirrhosa

Büyük camgöz

(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus

Kırmızı mercan

Corallium rubrum

Siyah mercan

Gerardia savaglia

Güneşlenen
köpek balığı

Cetorhinus maximus

Kırmızı yıldız

Asterina pancerii

Köpek balığı

Galeorhinus galeus

Minare

Cerithium vulgatum

Dikburun köpek

balığı

Lamna nasus

Şeytan minaresi

Gourmya yulgata

Mersin balıkları

Acipencer spp.

Deniz kulağı

Haliotis lamellosa

Deniz
kaplumbağaları

Caretta caretta,

Pina

Pinna nobilis

Chelonia mydas

Mühreler

Lamellaridae

Dermachelys coricea

Maya

Maia squinado

Trionyx triunguis

Fok

Monachus monachus

Ot sazanı

Ctenopharyngodon idella

Deniz atı

Hippocampus hippocampus

Deniz çayırları

Posidonia oceanica

Ticari deniz
süngerleri

Spongia officinalis

Zostera nolti

Spongia agaricina

Yağlı balık

Garra rufa

Hippospongia communis

Beni balığı

Cyprinion macrostamus

Yunus ve Balinalar

Catecea

 

Boy ve ağırlık yasakları

MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.

  Tür

Latince Adı

Asgarî Boy
(cm)

Asgarî Ağırlık
 (kg)

Ahtapot

Octopus vulgaris

-

1

Akivides

Tapes decussatus,

Tapes philippinarum

2.4

 

Akya

Lichia amia

30

 

Bakalyaro (Berlam)

Merluccius merluccius

25

 

Barbunya

Mullus barbatus

13

 

Çipura

Sparus auratus

20

 

Deniz böceği

Palinurus vulgaris

25

 

Dil Balığı

Solea solea

20

 

Eşkina

Sciana umbra

25

 

Hamsi

Engraulis encrasicolus

9

 

İstakoz

Homarus gammarus

25

 

İstavrit
İstavrit (Karagöz İstavrit)

Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus

13

 

İstiridye

Ostrea edulis

6

 

Kalkan

Psetta maxima

45

 

Karagöz

Diplodus vulgaris

18

 

Kefal (Amuderya kefali)

Mugil soiuy

35

 

Kefal (Diğer kefaller)

Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens

20

 

Kefal (Has kefal)

Mugil cephalus

30

 

Kefal (Sarıkulak kefal)

Liza aurata

30

 

Kılıç

Xiphias gladius

125

 

Kırlangıç

Chelidonichthys lucerna

18

 

Kırma (Kırmızı) mercan

Pagellus erythrinus

15

 

Kidonya

Venus verrucosa

3

 

Kolyoz

Scomber japonicus

18

 

Kum şirlanı (Tellina)

Donax trunculus

2.5

 

Lagos

Epinephelus aeneus

45

 

Levrek

Dicentrarchus labrax

25

 

Lipsöz

Scorpaena scrofa

15

 

Lüfer

Pomatomus saltatrix

20

 

Mavi yengeç

Callinectes sapidus

13

 

Mezgit

Merlangius merlangus

13

 

Midye (Beyaz kum midyesi)

Chamelea gallina

1.7

 

Minekop (Kötek, Karakulak)

Umbrina cirrosa

25

 

Nil barbunyası

Upeneus moluccensis

10

 

Orfoz

Epinephelus guaza

45

 

Palamut

Sarda sarda

25

 

Pisi

Pleuronectes spp.

20

 

Sardalya

Sardina pilchardus, Sardinella aurita

11

 

Sargos

Diplodus sargos

21

 

Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz)

Argyrosomus regius

25

 

Sarıkuyruk

Seriola dumerili

30

 

Sinagrit

Dentex dentex

35

 

Tekir

Mullus surmuletus

11

 

Ton (Orkinos)

Thunnus thynnus

-

30

Uskumru

Scomber scombrus

20

 

Yazılı orkinos

Euthynus alletteratus

45

 

(2) Avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen türlerden; hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça % 15, diğer su ürünlerine ise ağırlıkça % 5 oranında küçük boylara istisna tanınır. Bu istisnanın tespiti, kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.
(3) 10 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 5 oranında küçüklere müsaade edilir.
(4) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri toplamının ağırlıkça % 5 oranına kadar olan kısmına müsaade edilir. Ancak algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’i oranında hedef dışı avlara müsaade edilir. Arızi olarak avlanan ürünün tek birey olması halinde bu limitler dikkate alınmaz.
(5) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve Pervane/ay balığının(Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.
Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı
MADDE 18 – (1) Hamsi ile ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 16.00-08.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlık stok durumuna göre avlanma zamanlarında düzenleme yapabilir.
c) Bakanlık, stokların korunması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile hamsi avcılığına; alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman ve nakliyesiyle ilgili yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilir.
(2) Dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler hariç; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hamsi, istavrit ve sardalya balıklarının naklinde kullanılacak kasaların dıştan dışa ölçülerinin en fazla (54 cm x 9 cm x 37 cm) boyutunda ve 11 cm ayak boyunda; kutuların dıştan dışa ölçülerinin ise en fazla (59 cm x 13 cm x 39 cm) boyutunda olması zorunludur.
(3) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.
Palamut-torik avcılığı
MADDE 19 – (1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 - 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.
(2) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde; palamut ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.
Kalkan, dil ve pisi avcılığı
MADDE 20– (1) Kalkan avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
a) 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır.
b) Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 400 mm’den küçük olamaz.
c) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.
ç) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.
(2) Dil ve pisi avcılığında ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.a) Bütün karasularımızda, 1 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yasaktır.
b) Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm’den küçük olamaz.
Orkinos avcılığı
MADDE 21– (1) Orkinos avcılığı ile ilgili genel hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Orkinos avcılığı ikinci fıkrada belirtilen izinlerin alınması şartıyla, aşağıdaki zaman yasaklarına uyularak yapılır:
1) 15 Haziran-15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla orkinos avcılığı yasaktır. Avcılığın serbest olduğu dönemde, av kotasını dolduran gemilerin, en geç 3 gün içinde, balıkçı barınaklarına çekilmesi ve en yakın il veya ilçe müdürlüklerinin bilgilendirilmesi zorunludur.
2) 15 Ekim-15 Haziran tarihleri arasında rekreasyonel ve sportif amaçlı, trol, olta, 24 metreden küçük paraketa gemilerince orkinos avcılığı yasaktır.
3) 1 Haziran-31 Aralık tarihleri arasında, 24 metreden büyük paraketa gemileri ile orkinos avcılığı yasaktır.
b) Başka ülkelerin, firma ya da balıkçıları ile anlaşarak, Türk balıkçı gemilerinin kiralanması suretiyle avcılık faaliyetinde bulunulması yasaktır.
c) Avlanan orkinosların, Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktaları dışındaki yerlerden karaya çıkarılması ve nakledilmesi yasaktır.
ç) Orkinos avcılığına ilişkin düzenlemelere uymayan gemilerin “İzin Belgeleri”ne el konularak iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir.
d) Orkinos avlanma, taşıma ve destek gemisi izni alan her gemi, avladığı, sattığı ve taşıdığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Av gemileri tarafından tutulması gereken seyir defteri; günlük olarak her günün sonunda (gece yarısı), gemi karaya yanaşacaksa limana varış öncesinde, denetim olması durumunda ise denetim öncesine kadar yapılan o güne ait faaliyetleri içerecek şekilde doldurulur. Av yapılması durumunda; seyir defteri ve Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) e-posta veya faks ile Bakanlığa bildirilir.
e) Kıyı, sportif ve rekreasyonel balıkçılık hariç, av sezonunda avlanıldığı halde, Bakanlığa bildirilmeyen, tahsis edilen kotadan daha fazla veya sezon kapandıktan sonra avlanılan orkinos balıkları için Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur. Bu tür faaliyette bulunan gemilere bir daha orkinos avcılığı ve taşımacılığı izni verilmez.
f) Orkinos ve orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar hariç) yurtiçinde ve yurtdışında, Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmaksızın, av ve taşıma gemisinin güvertesinde, depolarında bulundurulması veya yedeğinde bulunan kafeslerde taşınması, satışı ve nakli yasaktır.
g) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm’den küçük olamaz.
ğ) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.
h) 30 kg'dan daha az ağırlığa sahip orkinosların avlanması, gemide tutulması, gemiden gemiye aktarılması, karaya çıkarılması, nakliyesi, depolanması, satılması ya da satış için teşhir edilmesi yasaktır. Ancak 10-30 kg arasındaki orkinoslar için, orkinos av gemilerine en fazla % 5 oranında istisna uygulanır.
ı) Av kotasını tamamlayamayan gemiler, avlayamadıkları kota miktarını sezon sonunda avlayamaz ve bir sonraki yıla devredemezler.
i) Her yıl, ülke kotasından, kıyı balıkçılığı için % 1,5, sportif ve rekreasyonel amaçlı balıkçılık için % 0,5 kota tahsisi yapılır. Sportif ve rekreasyonel amaçlı avlanan orkinosların satışı yasaktır.
j) Orkinos balıklarının tahmini av miktarı; hem taşıma gemisi yedeğindeki kafese transferde hem de çiftlikteki kafese yapılacak transfer esnasında Bakanlıkça belirlenen oranda balıkların öldürülmesi ve/veya yeni teknolojik görüntüleme ve tahmin edebilme özellikli alet ve yöntemlerin kullanılması suretiyle yapılır/yaptırılır.
(2) Orkinos avcılığı ile ilgili izin işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur. Avcılık izni, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotasına uygun olarak, her yıl Bakanlığın belirleyeceği yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine verilir.
b) Orkinos taşıma ve destek gemileri, geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden ek-2’de yer alan taşıma ve destek gemisi “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.
c) Bir balıkçı gemisi, orkinos avcılık, taşıma veya destek gemisi izinlerinden sadece birini alabilir. Taşıma ve destek gemisi izni alan gemilerde, taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamaz.
(3) Gemi izleme cihazı ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a) Orkinos avcılık, taşıma ve destek izni alan gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip ve çalışır durumda gemi izleme cihazı bulundurulması zorunludur.
b) Cihazın arızalanması durumunda hemen, kıyıya çekme durumunda ise 1 (bir) gün öncesinden Bakanlığa bilgi verilir. Av ve taşıma esnasında, cihazda oluşan arıza giderilinceye kadar, gemi konum bilgilerinin, iki saatte bir Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Konum bilgilerini göndermeyen gemilerin av bildirimleri değerlendirmeye alınmaz.
c) Orkinos avcılık, taşıma ve destek izni alan gemiler yıllık sinyalizasyon garantisini belgelendirmek zorundadır.
(4) Orkinos avcılığında ortak avcılık işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Ortak avcılık operasyonu yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması ve her bir geminin bireysel av kotasına sahip olması zorunludur.
b) Başka ülke gemileri ile ortak avcılık operasyonu yapılabilmesi için, ortak operasyon yapılacak ülkede orkinos avcılığı yapmak üzere izin verilmiş gırgır av gemisi sayısının en fazla 4 adet olması şartı aranır. Bu şartın karşılanması durumunda ortak operasyon yapacakları gemi ya da gemilerin bayrak ülkesinden alacakları izin belgesinin, söz konusu operasyon için limandan ayrılmadan en az 15 gün önce Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
c) Avcılığa katılacak gemiler için yapılacak izin başvurusunda; Avcılık süresi, avcılığa katılacak gemiler, avlanacak orkinos miktarının gemiler arasındaki dağılım şekli, avlanan orkinosların çiftliklere nakledilecek olması halinde ise bu çiftliklere ilişkin bilgiler yer alır.
ç) Ortak avcılık operasyonuna dâhil olan avlanma gemilerinin kaptanları seyir defterlerine aşağıdaki bilgileri kaydetmekle yükümlüdür:
1) Avı gerçekleştiren geminin adı ve telsiz çağrı kodu,
2) Taşıma gemisinin adı ve telsiz çağrı kodu,
3) Avlanma koordinatı, tarihi ve saati,
4) Taşıma gemisine transfer tarihi ve saati,
5) Transferi gerçekleştirilen av miktarı (kg ve adet),
6) Bireysel kotası kapsamındaki av miktarı,
(5) Gözlemci bulundurma ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a) Orkinos avcılık izni verilmiş ve av kotası tahsis edilmiş, 20 metreden büyük gemilerin, ICCAT Bölgesel Gözlemcisi’ni av süresince gemide bulundurması ve görevini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur. 20 metreye eşit veya daha küçük gemilerin ise av süresinin % 100’ünde, ulusal gözlemci bulundurması zorunludur.
b) Başka ülke gemileri ile ortak avcılık operasyonu yapacak balıkçı gemilerinde, gemi büyüklüklerine bakılmaksızın, avcılık dönemi boyunca, bir ICCAT bölgesel gözlemcisi bulundurulması zorunludur.
c) Av gemisinden taşıma gemisi yedeğinde bulunan kafese ya da iki taşıma gemisi yedeklerinde bulunan kafesler arasında yapılan canlı orkinos balığı transfer işlemlerinin ulusal gözlemci nezaretinde yapılması zorunludur.
ç) Taşıma gemilerinde, ulusal gözlemci bulundurması zorunludur. Gemi kaptanı, ulusal gözlemcinin görevini yerine getirebilmesi için gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.
d) Çiftlikteki kafeslere gerçekleşen bütün transferler ve kafeslerden yapılan balık hasadı süresince ICCAT bölgesel gözlemcisi bulundurulması zorunludur. Orkinos çiftliklerinde, ICCAT bölgesel gözlemcisinin görevini yerine getirebilmesi için gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur.
e) Av gemisi kaptanı tarafından taşıyıcı gemi kaptanına iletilen ICCAT Transfer Beyanı’nın, bilgilerin doğrulanması amacıyla, ICCAT bölgesel gözlemcisine imzalatılmış olması zorunludur.
f) Gemi sahibi, donatanı ya da kaptanı, ICCAT bölgesel gözlemcilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi ve belgelere erişimi için kolaylık sağlamak zorundadır. Gemi kaptanı tarafından orkinos yakalama ve transfer görüntülerine ait video kayıtlarının temin edilebilir kopyaları hazır hale getirilerek CD, DVD, hafıza USB veya sabit disk gibi bozulmaz/sağlam bir depolama materyali olarak dijital ortamda bulundurulmasından sorumludur. Dijital kopyalar kayıt tarihi ve saati bilgilerini de ihtiva etmelidir. Kayıt ekipmanının tipi, markası ve modeli gibi teknik özellikleri yanında, video versiyon tipi, sıkıştırma biçimi, yazılımı gibi kayıt ayarları da belirtilmeli ve görüntü kayıtlarının izlenebilmesi için televizyon, bilgisayar, kaydedici kamera ekranı gibi cihazlar hazır halde bulundurulmalıdır.
g) Gemi sahibi, donatanı ya da kaptanı, ICCAT bölgesel gözlemcilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm uydu bazlı iletişim, faks ve benzeri elektronik veri aktarımı/raporlama cihazlarını sağlamak zorundadır.
(6) Orkinos avcılığında avcılık bildirimleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinosların sayı ve ağırlık miktarı ile avın gerçekleştiği yerin koordinatının Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
b) Av gemisi kaptanı, yapmış olduğu avcılık faaliyetini müteakip 24 saat içinde, hazırlamış olduğu Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD), ICCAT Transfer Beyanı ve av tarihinde doldurmuş olduğu Seyir Defteri’nin ilgili sayfasını resim formatında hazırlayarak bilgisayar ortamında e-posta yolu ile orkinos@tarim.gov.tr adresine göndermek zorundadır.
c) Av gemisi kaptanı yapmış olduğu avcılık faaliyeti ile ilgili olarak, bir önceki haftaya ait haftalık av raporunu, en geç Pazartesi günü saat:10.00’da e-posta yolu ile orkinos@tarim.gov.tr adresine göndermek zorundadır. Haftalık av raporu, Pazartesi günü 00:00’dan, Pazar gün sonu 24:00 arasındaki dönemi kapsar.
ç) Av gemisi kaptanı, taşıyıcı gemisi yedeğinde bulunan kafese yapılan transfer operasyonu sonunda, Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Beyanı’nı doldurarak taşıma gemisi kaptanına teslim etmek zorundadır. Taşıyıcı gemiler bu belgeler olmadan, transfer bölgesinden ayrılamaz.
d) Av gemisi kaptanınca hazırlanan Orkinos Yakalama Dokümanındaki balık sayısı ve ortalama ağırlık bilgisi ile av gemisi ICCAT Bölgesel Gözlemcisinin tahmini ve çiftlik ICCAT Bölgesel Gözlemcisinin tahmini arasında, %10’dan fazla fark olması durumunda Bakanlıkça bir inceleme yapılır. Bu inceleme sonuçlanmadan kafesleme yapılamaz, avcılık bölümü onaylanmaz ve hasat gerçekleştirilemez. Araştırma sonucunda canlı orkinosların adet ve ortalama ağırlık bakımından %10’u geçmesi durumunda geçen kısım, ICCAT Bölgesel gözlemcisi nezaretinde, 48 saat içerisinde doğaya salınır.
(7) Orkinos avcılığında taşıma işlemleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Taşıma yapacak gemiler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, koordinatlarını ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, varış çiftlik bilgisini, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Beyanı’nı bulundurmak ve gemi jurnaline işlemek, bu bilgileri taşıma faaliyeti başlamadan önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
b) Taşıyıcı gemi kaptanı, taşıma kafeslerine yapılacak transfer işlemini, suda, video kamera aracılığıyla kaydetmek ve kayıtları gemide bulundurmak zorundadır. Video kaydının başından sonuna kadar ICCAT Transfer Beyanı Numarası ile çekim tarihi ve saati, sürekli olarak gözükmelidir. Taşıyıcı gemi kaptanı video kayıtlarının birer kopyasını, ICCAT bölgesel gözlemcisine, av gemisine, taşıma gemisinde bulunan ulusal gözlemciye vermek ve talep edilmesi halinde bir kopyasını Bakanlığa göndermekten, ayrıca istenildiğinde de su ürünleri denetçilerine göstermekten sorumludur.
(8) Orkinoslara ilişkin çiftlik işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Çiftlik yetkilileri, taşıma kafesi yedeğindeki kafesten, çiftlikteki kafeslere gerçekleştirilen transfer işlemini, suda, video kamera aracılığıyla kaydetmek ve kayıtların çiftlikte bulundurulmasını sağlamak zorundadır. Video kaydının başından sonuna kadar ICCAT Transfer Beyanı Numarası, çekim tarihi ve saati gözükmelidir. Talep edilmesi durumunda bu kayıtların bir kopyasının Bakanlığa verilmesi zorunludur.
b) ICCAT kuralları ile uyumlu, doğru, eksiksiz, onaylı belge ve bilgilere sahip olmayan orkinosların çiftliklerde stoklanması yasaktır.
c) Orkinos avcılık iznine sahip olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafından avlanan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilen, kafeslere yerleştirilmiş orkinosların tespiti durumunda, bu balıklara el konularak, doğaya salınır.
ç) Orkinos çiftliklerinin, tebliğde belirtilen düzenlemelere uymamaları halinde, canlı orkinosların kafeslere konulmasına, hasadına ve ihracatına izin verilmez.
(9) Orkinosların Transfer işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Ülke kotası kapsamında avlanan veya ithal edilen orkinosların, taşıma gemisi yedeğinde bulunan kafese veya çiftliklere yapılacak transfer işlemlerine başlamadan önce, ülke kotamız için Bakanlıktan, başka ülke kotası için, kota sahibi ülkeden, Transfer Ön İzin Onayı alınması zorunludur.
b) Av gemisi kaptanı, taşıma gemisi yedeğinde bulunan kafese yapılacak transfer öncesinde; Transfer Ön İzin Onayı için aşağıdaki bilgiler ile Bakanlığa, başvurur.
1) Av gemisinin adı ve ICCAT kayıt numarası,
2) Tahmini transfer saati,
3) Transfer edilecek orkinosun tahmini miktar ve adedi,
4) Transfer işleminin gerçekleşeceği koordinat ve tanımlanabilir (kafes gövdesi üzerine yazılı) kafes numarası,
5) Taşıma gemisinin adı, çekilen kafeslerin sayısı ve ICCAT kayıt numarası,
6) Orkinosun transferinin gerçekleştirileceği çiftlik adı ve ICCAT numarası,
c) Bakanlık, 48 saat içerisinde ülke kotası kapsamında avcılığı yapılan orkinosların transferinin uygun olup olmadığı ile ilgili onay numarasını av gemisi kaptanına ve/veya çiftlik yetkilisine telefon veya e-posta yolu bildirir.
ç) Çiftlik yetkilisi; çiftliğe, çiftlikten bir başka çiftliğe veya gemiye yapılacak her türlü transfer öncesinde, Bakanlıktan Transfer Ön İzin Onayı almak zorundadır.
d) Bakanlıktan veya kota sahibi ülkeden, (Başka ülke kotası kapsamındaki transfer için) Transfer onayı alındıktan sonra, ICCAT Transfer Beyanının doldurulması zorunludur. Bu belge olmadan yapılan transferler, kaçak olarak değerlendirilir ve geçersiz kabul edilir.
e) Av gemisi kaptanı ve çiftlik yetkilisi, Transfer Ön İzin onay numarasını, ICCAT Transfer Beyanına yazarak transfer işlemini başlatır.f) Av gemisinden, taşıma gemisi yedeğindeki kafese yapılan transfer için alınan Transfer Ön İzin Onayı, çiftlikte kafesleme için alınması gereken Transfer Ön İzin O
nayı için geçerli değildir.
g) Bakanlıkça, ön izin verilmediği halde, her türlü transfere konu olan orkinoslar, ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde doğaya salınır.
ğ) Transfer işlemini gerçekleştiren av gemisi kaptanı, taşıma gemisi ve çiftlik yetkililerince hazırlanan ICCAT transfer beyanının bir örneğini muhafaza ederek, orijinal belgeyi, orkinosların çiftliğe transfer işleminin tamamlanmasını müteakip Bakanlık il müdürlüğüne teslim eder.
h) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Beyanı, çiftliğe veya limana transfer sırasında ürüne eşlik eder.
ı) Çiftlikte gerçekleşen balık hasadı sonrasında, işleme gemilerine yapılacak aktarma işlemi için, ICCAT Transfer Beyanı düzenlenir.
i) Mücbir sebepler hariç olmak üzere, av sezonunda yakalanan canlı orkinosların, 31 Temmuzdan önce çiftliklerde kafeslenmesi veya çiftlik alanına transfer işleminin sonuçlandırılması zorunludur.
j) Her türlü transfer operasyonu sırasında ölen orkinosların, boy ve ağırlık ölçümü yapılarak, elde edilen bilgiler, çiftlikte kafesleme işlemi bitiminde il müdürlüğüne teslim edilir.
(10) Orkinosların aktarma işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Hedef dışı ve arızi olarak yakalananlar da dahil olmak üzere ölü orkinosların, denizde gemiden gemiye aktarılması yasaktır. Orkinos balıklarının, gemiden gemiye aktarılması sadece Bakanlıkça belirlenmiş limanlarda yapılabilir.
b) Gemiden gemiye aktarma yapan balıkçı gemisi kaptanı, ICCAT Aktarma Belgesini doldurarak, 24 saat içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.
c) Alıcı ve aktarma yapacak balıkçı gemisi kaptanı, aktarma limanına tahmini varış saatini, alıcı ve aktarma yapacak gemi adını, aktarılacak orkinosların ağırlığını, adedini, gemilere ait ICCAT numarasını ve avlanma konumunu en az 48 saat önce Bakanlığa, en az 4 saat öncesi ise il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
ç) Alıcı ve aktarma yapacak balıkçı gemisi kaptanı, aktarma işlemi ile ilgili bilgilerden sorumludur. Bu bilgiler aktarma sonrasında 48 saat içinde Bakanlığa bildirilir.
d) Gemiden gemiye aktarma yapılan ölü orkinosların ağırlığı tartılarak tespit edilir.
(11) Av ve taşıma gemi sahip/donatanları; çiftlik yetkilileri ve ihracatçı firmalar bu maddede belirtilen kurallar dışında, ICCAT tarafından getirilen diğer düzenlemelere de uymak zorundadır.
Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı
MADDE 22 – (1) Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) ile Ceyhan Nehrinin denizi döküldüğü yer (36° 34.101' N - 35° 33.385' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı dönem boyunca serbesttir (Harita-108).
b) Bu türleri avlayacak balıkçı gemileri için ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde avlanan ürünlerin ek-5’de belirtilen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur. Bakanlıkça, bu yerlere ilave karaya çıkış noktaları belirlenebilir.
Akya ve lambuka avcılığı
MADDE 23 – (1) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.
(2) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.
Kılıç avcılığı
MADDE 24 – (1) 15 Şubat - 15 Mart ve 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında kılıç balığının avlanması, güvertede bulundurulması, başka bir gemiye aktarılması, sevkiyatı veya karaya çıkartılması yasaktır.
(2) Kılıç avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avlanma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
Orfoz ve lagos avcılığı
MADDE 25 – (1) 15 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile orfoz ve lagos avcılığı yasaktır.
(2) Sepet, pinter ve benzeri tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılması yasaktır.
Karides avcılığı
MADDE 26 – (1) Marmara Denizi hariç, bütün karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.
(2) Akdeniz’de;
a) Akıncı Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde kalan alanda (Harita-71),
b) Mersin İli Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546' N - 34° 41.873' E) ile Ceyhan Nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-72),
c) İncekumburnu (36° 14.10’ N - 33° 56.90’ E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-73),
ç) Mersin İli, Dana Adasında; sahilden itibaren 2 mil içerisinde kalan alanda (Harita-74),
d) Antalya İli, Gazipaşa İlçesinde; Kesik Burnu (36° 09.964’ N - 32° 23.418’ E) ile Kızılliman Burnu (36° 04.243’ N - 33° 04.708’ E) arasında kalan karasularımızda, sahilden itibaren 1,5 mil içerisinde kalan alanda (Harita-75),
e) Akdeniz’de, belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda ise sahilden itibaren 2 mil içerisinde kalan alanda (Harita-76),(Harita-77),(Harita-78),(Harita-79),uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
(3) Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de, 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
(4) Marmara Denizi’nde yapılacak karides avcılığına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiş
a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 - 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır. Ancak 15 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir.
b) Marmara Denizi’nde manyat ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır (Harita-120).
1) Barbaros’u (40° 54.468' N - 27° 28.157' E), Marmara Ereğlisi Feneri (40° 58.255' N-27° 58.901' E), Büyükçekmece Değirmen Burnu Fenerini (40° 57.938' N - 28° 37.333' E) İstanbul Maltepe (40° 55.122' N - 29° 07.997' E), ile birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda,
2) Caddebostan sahilindeki (40° 57.684’ N - 29° 04.327’ E) koordinat noktasını, Kınalıada’nın kuzey-batısındaki (40° 53.526’ N - 29° 01.014’ E) koordinat noktasına, Büyükada’nın kuzeyindeki (40° 49.931’ N - 29° 07.368’ E) koordinat noktasına, Sedef Adasının doğu ucundaki (40° 50.892’ N - 29° 09.006’ E) koordinat noktası ile Kartal sahilindeki (40° 54.078’ N - 29° 09.456’ E) koordinat noktasını birleştiren hattın içerisinde kalan alanda,
3) Yelkenkaya Burnu (40° 45.438' N - 29° 21.285' E)ile Çatal Burnu (40° 42.173' N - 29° 22.878' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
4) Narlı ile Kurşunluyu (40° 21.703' N - 29° 01.087' E), (40° 28.982' N - 29° 02.078' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
5) Mara Burnunu (40° 24.109' N - 28° 20.724' E), Erdek Kapsül Burnu feneri (40° 28.743' - 28° 02.106' E) ile birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
6) Erdek İlhanköyü (40° 31.424' N - 27° 43.411' E),Ekinlik adası (40° 32.990' N - 27° 28.314' E) ve Karabiga Karaburun Feneri (40° 28.206' N - 27° 15.954' E) birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
7) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308' N - 26° 55.016' E), Şarköy İnceburun Fenerini ( 40° 33.526' N - 26° 59.945' E) birleştiren hattın batısında kalan alanda.
c) Marmara Denizinde algarna ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır (Harita-121).
1) Yeşilköy (40° 57.583' N - 28° 48.883' E) ile Armutlu Bozburun Feneri(40° 32.000' N - 28° 48.883' E)ve Mudanya Buruncu Burnu Fenerini(40° 22.500' N - 28° 40.500' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
2) Mudanya Buruncu Burnu Feneri (40° 22.500' N - 28° 40.500' E)ile Erdek Kapsül Burnu(40° 28.743' N - 28° 02.106' E) Fenerine birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
3) Erdek İlhanköyü (40° 31.424' N - 27° 43.411' E),Ekinlik Adası (40° 32.990' N - 27° 28.314' E) ve Karabiga Karaburun Feneri (40° 28.206' N - 27° 15.954' E) birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
4) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308' N - 26° 55.016' E), Şarköy İnceburun Fenerini (40° 33.526' N - 26° 59.945' E) birleştiren hattın batısında kalan alanda,
5) Serbest alanlarda ise 50 metreden daha sığ sularda.
ç) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
d) Avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
e) Karides avcılığı gün doğumu ile gün batımı arasında yapılır.
f) 50 metreden daha sığ sularda algarna ile derin su pembe karidesi yasaktır.
g) Kullanılacak algarnanın ağız yüksekliğinin en fazla 50 cm. ve tek torbalı olması, omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığının en az 32 mm. ve torba boyunun en fazla 6 kulaç (11 m) olması zorunludur.
ğ) Bir balıkçı gemisi tarafından kullanılacak algarnaların sayısı ikiyi, toplam kiriş boyu ise 10 metreyi geçemez.
h) Algarnada çelik halat kullanılması yasak olup, kullanılacak halatların çapı 16 mm.’den kalın olamaz
ı) Manyatların torba ağ göz açıklığı 32 mm’den küçük olamaz.
Çift kabuklu yumuşakça avcılığı
MADDE 27 – (1) Beyaz kum midyesine ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Avcılığa kapalı alanlar;
1) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları,
2) Kefken Adası Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) ile Bartın İli, Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) arasında kalan karasularımız (Harita-122),
3) Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımız (Harita-123).
b) Avcılığa açık alanlarda 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesinin istihsali yasaktır. Ancak Bakanlıkça belirlenecek kum midyesi av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir.
c) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
ç) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutulması zorunludur.
d) Bakanlıkça her av dönemi için belirlenen kota miktarından daha fazla beyaz kum midyesinin istihsal edilmesi yasaktır. Av kotası uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenir.
e) İstihsal edilen beyaz kum midyeleri, sadece il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir.
f) Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin;
1) Ağız açıklığı 80 cm'den, ağız derinliği 20 cm'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm’den, boyları 300 cm’den fazla olamaz.
2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 8.5 mm’den küçük olamaz.
g) 5 metreden daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.
ğ) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.
(2) Cardium türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.
(3) Akivides ve kidonyanın;
a) Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
b) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N - 26° 13.256' E) ile (40° 33.439' N - 26° 44.845' E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında akivides ve kidonya avcılığı yasaktır (Harita-124).
c) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm'den, küçük olamaz.
(4) Tarak ve istiridyenin 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.
(5) Kara ve kıllı midyenin;
a) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41° 00.448' N - 28° 59.174' E) ve Kadıköy İnci Burnu mendirek fenerini (40° 59.600' N - 29° 00.938' E) birleştiren hat ile Paşabahçe Fenerini (41° 06.982' N - 29° 05.388' E) ve Yeniköy Vapur İskelesini (41° 07.392' N - 29° 04.282' E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-125),
b) Çanakkale Boğazında, Nara Burnu Feneri (40° 11.823' N - 26° 24.093' E) ile Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506' N - 26° 21.816' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-126),
c) İstanbul Boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında,avcılığı yasaktır.
(6) Kum şırlanının (tellina);
a) Saros Körfezinin, karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N- 26° 13.256' E) ile (40° 33.439' N- 26° 44.845' E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında avcılığı yasaktır (Harita-124).
b) Avcılığı yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile yapılır.
c) 1 Mayıs – 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
ç) Avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 1.6 cm’den küçük olamaz.
(7) Yasağın başlamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivides, kidonya, istiridye ve kum şırlanının yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur. Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumuşakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.
(8) İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile bu Tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz.
(9) İzmit Körfezinde Dil Burnu Fenerini (40° 44’.609' N - 29° 30.962' E), Dil İskelesi Kababurnuna (40° 46.113' N - 29° 31.104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır (Harita-127).
(10) Karasularımızın Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır.
Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı
MADDE 28 – (1) Deniz salyangozu;
a) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişindeki Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29° 05.421' E) ile Anadolu Karaburun (41° 12.941' N - 29° 23.321' E) arasında kalan karasularımızda avcılığı yasaktır (Harita-128). Bu yer dışında kalan karasularımızda dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile istihsali serbesttir.
b) Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönem boyunca, bu yerler dışında kalan karasularımızda ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile avcılığı yasaktır.
c) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.609' N - 29° 30.962' E), Dil İskelesi Kababurnuna (40° 46.113' N - 29° 31.104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda avcılığı yasaktır (Harita-127).
ç) İstihsalinde kullanılacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
d) İstihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 m, ağız derinliği azami 40 cm, torba boyu azami 1 m ve torba ağ göz açıklığı 72 mm olmalıdır.
e) İstihsalinin, gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.
f) Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz.
g) İstihsalinde gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.
ğ) İstihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.
h) Algarna ile avcılığının yasak olduğu dönemde dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu istihsalinde bulunmak üzere izin almış olan balıkçı gemilerinde matafara bulunması halinde, bunların uçlarının geminin içine dönük olması zorunludur.
(2) Deniz patlıcanı;
a) Ege Denizinde, İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Karaabdullah Burnu (38° 15.955' N - 26° 14.373' E) ve Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) (Harita-129) arasında kalan karasularımız ile Akdeniz’de, Mersin İli Anamur Burnu (36° 00.906’ N - 32° 48.200’ E) ile Seyhan Nehrinin denize döküldüğü yer (36° 43.458’ N - 34° 54.420’ E) arasında kalan karasularımız dışındaki alanlarda avcılığı yasaktır (Harita-130).
b) Avcılığının serbest olduğu alanlarda 15 Ekim - 15 Haziran tarihleri arasında dalma yöntemi ile avcılığı yapılabilir.
c) Dalma yöntemi ile avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için, İzmir, Aydın, Muğla veya Mersin il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
ç) Dalma yöntemi ile avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde su altı tüfeği ile bu faaliyetleri sırasında bunların dışında su ürünleri bulundurulamaz.
Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılığı
MADDE 29 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. Ancak Deniz kereviti (Nephrops norvegicus) türünün avcılığında zaman yasağı uygulanmaz.
(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524' N - 25° 40.588' E) ve Kaşkaval Burnu (40° 14.479' N - 25° 56.556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır (Harita-84).
(3) Karavida avcılığı 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında Antalya İli, Kaş İlçesi dahilindeki Kalkan - İnceburun (36° 13.525' N - 29° 24.860' E) ile Uluburun (36° 07.899' N - 29° 41.004' E) arasındaki karasularımızda yapılabilir (Harita-131). Avlanan karavidalar için Kaş İlçe Müdürlüğünden ek- 6’da yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
(4) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak bu yasak dönemde, il müdürlüklerince belirlenecek tarihlerde, il müdürlüklerinden alınacak izin kapsamında dalyanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.
Ahtapot avcılığı
MADDE 30 – (1) 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ahtapot avcılığı yasaktır.
Yosun ve sünger istihsali
MADDE 31 – (1) Yosunlarla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Caulerpa türü deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.
b) Gracilaria türü yosunların 1 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır.
(2) Sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler
Dalyan ve lagünlerde avcılık
MADDE 32 – (1) Lagün ve dalyan ağızlarının il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulması zorunludur.
Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10’unun il müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.
(2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda, Akdeniz Yardımcı Burnundan Suriye sınırına kadar olan lagün ve dalyanlarında 1,7 cm., diğer lagün ve dalyanlarda 3 cm’den az olamaz.
(3) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 m yarıçaplı mesafe içerisinde, Bakanlıkça verilen izinler hariç su ürünleri istihsali yasaktır.
(4) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl de su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır (Harita-132).
(5) Bafa, Kapıkargın lagün ve dalyanlarında açık ve kapalı zamanlarda, dalyan ağzı kumsalından itibaren 2 mil yarıçaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.
a) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs - 31 Temmuz tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
b) Köyceğiz Dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47.945’ N - 28° 35.671’ E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46.320’ N - 28° 37.070’ E) (Harita-133) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri istihsali yasaktır.
(6) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzatma ağları atılması yasaktır.
(7) Kaldırma ağlarının kurulması ve avcılık faaliyetinde bulunulması için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.
(8) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
(9) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak kullanılması ve işletilmesi yasaktır.
(10) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.
ALTINCI BÖLÜM
İçsularla İlgili Düzenlemeler
Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular
MADDE 33 – (1) Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu listede yer alıp, ancak dönem içinde kiralaması yapılan istihsal sahalarında ticari avcılık yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Listede yer alan içsularda 42 inci maddede belirtilen yerler hariç, zaman yasaklarına uymak şartı ile su bitkilerinin kesimi serbesttir.

İLİ

KAYNAK ADI

ADANA

Feke-II, Yedigöze, Sanibey barajları.

Seyhan Nehri HES ile Yeni Regülâtör Köprüsü arası.

ADIYAMAN

Azaplı, Gölbaşı, İnekli gölleri.
Dot, Mülk göletleri.

AFYON

Akdeğirmen Barajı.Eber, Karakuyu gölleri.

AKSARAY

Mamasın, Bozkır barajları.

AMASYA

Bayırlı, Derinöz, Sarayözü, Uluköy, Yedikır barajları. Borabay Gölü.

ANKARA

Akyar, Bayındır (Kayaş), Çamlıdere, Çubuk I-II, Eğrekkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Şereflikoçhisar barajları. Mogan Gölü.

ANTALYA

Dim, Manavgat, Oymapınar barajları. 
Kepez I HES Yükleme Göleti ile bu Göleti Kepez II HES Yükleme Göletine bağlayan ana kanal.  Manavgat Irmağı ve kolları.

ARTVİN

Borçka, Deriner, Muratlı Barajı.

Bilbilan, Kirazlı, Meşeli Karagöl gölleri. Çuruspil Deresi ve gölleri.

AYDIN

Çine, İkizdere, Karacasu barajları. Koçarlı İlçesi, Bıyıklı Kasabası sınırları içerisindeki Büyük Menderes Nehri ile bağlantılı Kiremitli Gedik’ten (Bölüntü), Sülüklü Azmak, Söğütlü dâhil olmak üzere Yarıntı Başı’na kadar olan bölüm.

BALIKESİR

Çamköy, Havran, Manyas, Umurbey barajları.

BAYBURT

Demirözü Barajı, Danişment, Eymür, Göçedere, Oruçbeyli, Sakızlı, Saraycık göletleri, Çoruh Nehri.

BİLECİK

Günyurdu Barajı, Bozcaarmut Göleti.

BİNGÖL

Özlüce Barajı, Birim, Çilli, Korlu (Roste) gölleri.

BİTLİS

Nazik ve Nemrut gölleri.

BOLU

Gölköy Barajı.

BURDUR

Bademli, Belkaya, Karaçal, Karamanlı, Kızılsu, Kozağacı Onaç-II barajları.

BURSA

Çınarcık, Doğancı, Doğancı-II (Nilüfer), Hasanağa barajları.

Uludağ Millî Parkı içerisinde bulunan göl, gölet ve tüm akarsular.

ÇANAKKALE

Ayvacık, Bayramdere, Taşoluk, Tayfur Umurbey barajları.

ÇANKIRI

Akhasan ve Güldürcek barajları.

ÇORUM

Çorum, Hatap, Koçhisar ve Yenihayat barajları.

Çopraşık, Göcenovacığı, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı göletleri.

DENİZLİ

Adıgüzel, Cindere, Gökpınar ve Yenidere barajları.

DİYARBAKIR

Dicle Nehri.

EDİRNE

Hamzadere Barajı.

ELAZIĞ

Cip Barajı.

ERZİNCAN

Erzincan Barajı, Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri.

ERZURUM

Palandöken Barajı, Aygır, Şah, Tortum gölleri. Çoruh Nehri.

ESKİŞEHİR

Kaymaz, Kunduzlar ve Musaözü barajları. Kanlıpınar Göleti.

GİRESUN

Aygır, Bağırsak, Karagöl, Sağrak gölleri.

GÜMÜŞHANE

Koruluk ve Köse barajları.

HAKKARİ

Aslandağ ve Beyyurdu barajları. Zap Suyu.

HATAY

Yenişehir Göleti.

ISPARTA

Yalvaç ve Sorgun Barajları. Gölcük, Kovada gölleri. Kovada Gölü Kanalı. Şarkikaraağaç-Hizadere, Pınargözü Deresi. Köprüçay Irmağı.

Aksu Çayı, Başpınar kaynağından Yayla Deresi kolu dahil Zindan Deresine kadar.

Sütçüler-Yazılıdere kaynağından göle döküldüğü yere kadar.

İSTANBUL

Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı II, Ömerli ve Sazlıdere barajları.

İZMİR

Alaçatı, Balçova, Güzelhisar, Kavakdere, Tahtalı ve Ürkmez barajları.

K. MARAŞ

Adatepe, Ayvalı ve Suçatı barajları, Kömür Suyu.

KARAMAN

Ayrancı ve Ibrala barajları.

KARS

Bayburt Barajı.

KASTAMONU

Çatak, Germeçtepe ve Karaçomak barajları.

KAYSERİ

Şeker fabrikası Gölü. Efkere, Darılı, Paşalı, Selkapanı, Şeyhli, Tekir göletleri.

Pınarbaşı İlçesi Örenşehir Köyünde bulunan Zamantı Irmağının Uzunyayla Alabalık Çiftliği ile Şerefiye Köyü arasındaki kısmı.

KIRIKKALE

Delice Irmağı.

KIRKLARELİ

Kırklareli Barajı.

KIRŞEHİR

Kültepe Barajı. Kızılırmak Nehri.

Çağırkan, Dukadirli, Ekizağıl, Gökeşme ve Savcılı göletleri.

KİLİS

Seve Barajı.

KOCAELİ

Kirazdere (Yuvacık) Barajı. Çakırköy Göleti.

KONYA

Altınapa, Bağbaşı, Derebucak, May ve Sille barajları.

Akşehir Gölü. Karagöl (krater).

KÜTAHYA

Beşkarış, Kunduzlar ve Söğüt barajları.

MALATYA

Bozetepe ve Kapıkaya barajları.

MANİSA

Çaltıkoru ve Gördes barajları.

MERSİN

Berdan Barajı, Dragon (Su Gözü Köyü –Akdeniz arası 65 km’lik kesim).

MUĞLA

Akgedik, Bayır, Geyik, Marmaris ve Mumcular barajları.

Sülüngür (Kuzuluk kısmı hariç), Bencik gölleri.

MUŞ

Alparslan-I Barajı. Arpayazı, Bulanık, Çobandağ, Doğdap,  Haçlı (Kazan), Köprücük ve Varto-Merkez gölleri, Korkut Göleti.

NEVŞEHİR

Tatlarin Barajı.

NİĞDE

Altınhisar, Gebere, Gümüşler ve Murtaza barajları, Emirler Göleti, Ecemiş Akarsuyu.

RİZE

Yedigöller ve Cimilbaşköy gölleri.

SAKARYA

Sapanca, Acarlar ve Poyrazlar gölleri.

Sakarya Nehrinin Söğütlü İlçesi Mağara Köyü ile Karadeniz’e döküldüğü yer arasında kalan kısım.

SAMSUN

Çakmak Barajı.

SİNOP

Dodurga, Erfelek ve Saraydüzü barajları. Akgöl, Sarıkum gölleri.

SİVAS

Özen, 4 Eylül, Gazibey, Maksutlu, Mursal ve Yapıaltın barajları.

Gökpınar, Tödürge gölleri, Üçtepe, Kurucagöl göletleri.

ŞIRNAK

Silopi, Çetintepe ve Şırnak barajları.

TEKİRDAĞ

Çokal Barajı.

TOKAT

Ataköy ve Güzelce barajları.

TRABZON

Atasu Barajı, Balıklıgöl, Binömer, Uzungöl gölleri.

UŞAK

Küçükler Barajı.

YALOVA

Gökçe Barajı.

YOZGAT

Musabeyli ve Süreyyabey barajları.

ZONGULDAK

Gülüç, Kozlu ve Kızılcapınar barajları.

 Avlanmanın kısmen yasaklandığı içsular
MADDE 34 – (1) Avlanmanın kısmen yasaklandığı içsular aşağıda belirtilmiştir.
a) Aydın İlinde; Bafa Lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes Nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
b) Büyük Menderes Nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması yasaktır.
c) Büyük Menderes Nehri Kafa Bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet ettiği damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak şartıyla balıkçı gemilerinin bu alanlara giriş çıkış yapması serbesttir.
ç) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde; Köyceğiz Gölünü Akdeniz’e bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması, 21.00 - 05.00 saatleri arasında her türlü teknenin gece seyir yapması, ilgili kuruluşlarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.
d) Köyceğiz Gölü ve deltasında ağ ile kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.
Sazangiller zaman yasakları
MADDE 35 – (1) Sazangillere ait zaman yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Mart - 1 Haziran tarihleri arasında,
b) Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında,
c) Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop,  Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında,

ç) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında,sazangillerin avcılığı yasaktır (Harita-134).
(2) Bu maddede yer alan bölge sınıflamalarında, iki ya da daha fazla ili kapsayan durumlarda avlak sahası büyük olan ildeki yasak uygulanır.
(3) Bu Tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.
Boy ve ağırlık yasakları
MADDE 36  – (1)  Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.

Tür

Latince Adı

Asgari Boy
(cm)

Asgari Ağırlık
(gr)

Alabalık

Salmo trutta macrostigma
Salmo trutta caspius
Salmo trutta abanticus

25

 

Fırat turnası

Luciobarbus esocinus

50

 

İnci kefali  

Chalcalburnus tarichi 

18

 

Kadife

Tinca tinca

26

 

Karabalık

Clarias lazera

35

 

Karabalık

Capoeta trutta

22

 

Kerevit

Astacus leptodactylus

10

 

Kurbağa

Rana ridibunda

-

30

Maya

Luciobarbus xanthopterus

50

 

Sazan

Cyprinus carpio

40

 

Siraz

Capoeta tinca

20

 

Sudak

Lucioperca lucioperca

26

 

Şabut

Barbus grypus

45

 

Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20

 

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

18

 

Turna

Esox lucius

40

 

Yayın

Silurus glanis

90

 

Yılan balığı

Anguilla anguilla

50

 

(2) Avlanabilir asgari boy ve ağırlıkları belirtilen türler için ağırlıkça % 5 oranında küçük boylara istisna tanınır. Bu istisnanın tespiti, kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.
Yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı
MADDE 37 (1) Yayın balığının,
a) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde avcılığı yasaktır.
b) Uluabat Gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca avcılığı yasaktır.
(2) İnci Kefali avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Van gölü havzasında ve bulunduğu tüm içsularımızda 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
(b) Van Gölü ve mansaplarında uzatma ağları dışında av aracı kullanılamaz. Kullanılacak uzatma ağının ağ göz açıklığı 40 mm’den küçük olamaz.
(c) Kullanılmasına izin verilenler dışındaki ağların Bakanlık il müdürlüğü bilgisi dışında Van Gölü havzasında bulundurulması, izin alınmadan ve izin şartlarında belirtilen şartlara uymadan taşınması yasaktır.
(3) Gümüş balığının (Atherina boyeri), Bakanlıktan izin alınması şartıyla, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, ığrıp ve manyat ağları ile avcılığı dönem boyunca serbesttir.
Sudak, tatlısu levreği ve turna avcılığı
MADDE 38 – (1) Sudak ve tatlısu levreğinin;
a) 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında ve sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemde avcılığı yasaktır.
b) Parakete ile avcılıkta yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.
c) İl müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında karaya çıkarılması yasaktır.
ç) Eğirdir Gölünde dönem boyunca avcılığı yasaktır.
d) Beyşehir Gölünde dönem boyunca parakete ile avcılığı yasaktır.
e) İl veya ilçe müdürlüklerinden ek-6’da yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.
f) Menşe belgesi olmayan ürünlerin tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.
(2) Turna balığının;
a) 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
b) Avcılığının yasak olduğu dönemde pinter ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
c) Işıklı ve Karamık göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.
Karabalık ve yılan balığı avcılığı
MADDE 39 – (1) Bütün içsularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında karabalık avcılığı yasaktır.
(2) Yılan balığı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Yılan balığı kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Alabalık avcılığı
MADDE 40 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde doğal alabalık avcılığı dönem boyunca yasaktır.
a) Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Tunceli ve Van il sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında,
b) Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eşen Çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Köyceğiz İlçesi, Yuvarlak Çay’da,
c) Iğdır İli, Tuzluca İlçesinin; Karacaören ve Üçkayalar köyleri arasındaki 20 km’lik alan içerisinde kalan Ünlendi ve Hamurkesen çaylarında,
ç) Tunceli İli, Munzur ve Pülümür çaylarında,
d) Konya İli, İvriz ve Delimahmut çaylarında.
(2) Bu maddede belirtilen yerler dışında kalan tüm içsularda 1 Ekim - 1 Mart tarihleri arasında doğal alabalığın avlanması yasaktır.
Kerevit avcılığı
MADDE 41 – (1) Bütün içsularda 1 Kasım - 30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır. Ancak hastalık durumu takip edilerek, bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir veya yeni yasaklamalar getirilebilir.
(2) Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda kerevit avcılığı dönem boyunca yasaktır.
(3) Her türlü yem kullanarak kerevit avcılığı yapmak yasaktır.
(4) Kerevit avcılığında erkek dişi ayrımı yaparak sadece bir cinsin avlanması yasaktır.
(5) Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 10 cm’den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 10 cm’den küçük kerevit tespit edildiğinde, sağlıklı ise bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.
(6) Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri il müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. İlan edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır.
(7) Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek-6’da yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur. Menşe belgesi alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.
(8) Kaçak avlanmış canlı kerevitler öncelikle avlandığı su kaynağına iade edilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 34 üncü maddesinde öngörülen işlemler uygulanır.
(9) Kerevit av araç ve gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.
Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı
MADDE 42 – (1) Kurbağa istihsaline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
(a) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlarda kurbağa istihsali yasaktır.
(b) Kurbağa istihsali;
1) Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak ilinde 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında.
2) Adana, Adıyaman, Aydın, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak ilinde 1 Mart-30 Nisan tarihleri arasında,
3) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kayseri, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Van ilinde 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında,
4) Antalya ve Muğla illerinde dönem boyunca,yasaktır (Harita-135).
(c) Niğde Bolkar Dağları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbağaların istihsali yasaktır.
(ç) Kurbağa istihsalinde bulunacaklar, istihsalde bulunacakları yerdeki il müdürlüğüne başvurarak, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi almak zorundadır.
(d) Kurbağa istihsalinde bulunanların ek-7’de yer alan “Kurbağa Menşe Belgesi”ni düzenlemesi, düzenledikleri menşe belgelerini istihsalin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederek Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıt ettirmesi zorunludur.
(e) SUBİS’e kaydı yapılan menşe belgeleri, il/ilçe müdürlüklerince kaydedilmiştir notu düşülerek, onaylanıp mühürlenir. Bu bilgileri taşımayan menşe belgeleri ile kurbağaların nakli yasaktır.
(f) Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri, tesise gelen kurbağalar için menşe belgesindeki bilgileri esas alarak, SUBİS’ten satış bildirimi düzenlemek zorundadır.
(g) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlardan istihsal edilen kurbağalar için menşe belgesi düzenlenmez.
(2) Salyangozun 1 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
(3) Sülüğün 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında avlanması, toplanması yasaktır.
(4) Yasağın başlamasından itibaren il veya ilçe müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbağa, canlı kara salyangozu ve canlı sülüklerin yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.
Su bitkileri istihsali
MADDE 43 – (1) Kamış, saz ve benzeri su bitkilerinin kesimlerinin yasak olduğu zamanlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Eğirdir - Hoyran, Hotamış ve Beyşehir göllerinde 1 Nisan - 31 Temmuz,
b) Karamık, Eber ve Akşehir göllerinde 1 Nisan - 31 Ekim,
c) Van İli dahilindeki içsularda 1 Nisan - 15 Ağustos,
ç) Göksu Deltasında yer alan Akgöl, Fiyat, Sazlı göller ile Cırba Deresinde 1 Ocak - 30 Eylül,
d) Diğer içsularda 1 Mart - 31 Temmuz.
(2) Yasak zamanlar dışında su bitkileri kesiminin il müdürlüklerinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.
(3) İçsularımızda su bitkilerinin yakılması, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda su bitkilerinin kesimleri ve yakılmaları yasaktır.
 YEDİNCİ BÖLÜM
Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler
Nakil belgesi düzenlenmesi
MADDE 44- (1) Denizlerden ve içsulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde ek- 8’de yer alan “Nakil Belgesi”nin alınması zorunludur.
(2) 50 kg ve daha az miktardaki su ürünleri için nakil belgesi aranmaz.
(3) Toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine gidecek ürünler hariç; aynı ilçe, büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları dâhilinde nakledilecek su ürünleri için Nakil Belgesi aranmaz.
(4) Menşe Belgesi istenen ürünler için düzenlenen menşe belgesi nakil belgesi yerine geçer. Bu ürünler için ayrıca nakil belgesi düzenlenmesi gerekli değildir.
(5) Nakil belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Bakanlık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şartıyla su ürünleri kooperatif, birlik veya üst birliklerine verebilir.
(6) Nakil belgelerinin geçerlilik süresi, belge üzerinde belirtilen nakil saatinden başlamak üzere 24 saattir.
Diğer genel hükümler
MADDE 45 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek şekilde gemiye yazılması zorunludur.
(2) Uzatma ağı, parekete gibi pasif avlanma araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin yer alması zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlanma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir.
(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler yalnızca Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir. Ruhsat tezkerelerinde belli bir türe yönelik avcılık yapacağı belirtilenler, balıkçı gemisi olmaksızın, belirtilen istihsal faaliyetinde bulunabilir.
(4) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 12 metre ve daha büyük boydaki balıkçı gemilerinin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği
esaslara göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları için il müdürlüklerinden alacakları seyir defterini tutmaları ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur. Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, daha küçük boydaki balıkçı gemileri için de seyir defteri tutma zorunluluğu getirilebilir.
(5) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu benzeri maddeler ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
(6) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. Dalma yöntemi ile balık dışındaki su ürünleri istihsali yapacak olanların, 2/9/1997 tarihli ve 23098 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında alınmış olan dalış belgesine sahip olmaları zorunludur.
(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(8) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir.
(9) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 m.lik sahada dahil olmak üzere, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
(10) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin mülkiyetinde olan veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce işletilen bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar ile bu alanlarda her nevi üretim ve ıslah çalışmaları yapacak olanlar, bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.
(11) Ek-9’daki listede yer alan akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.
(12) Av yasağı döneminde avlanmış ürünlerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.
b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.
c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden ek- 6’da yer alan “Menşe Belgesi”nin alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.
ç) Menşe belgesi alınarak, avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünleri için, satışın yapılacağı yerin il/ilçe müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı, ek- 10’da yer alan “Dağıtım/Satış Belgesi” ile gerçekleştirilir.
(13) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri, menşeinin belgelenmesi şartıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.
(14) Bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen ürünler için menşe belgesi düzenlenmez.
(15) Su ürünlerinin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için, damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.
(16) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Kiralanmış alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
(17) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.
(18) İçsularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve işletmeler için önceden Bakanlık izninin alınması zorunludur.
(19) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.
(20) Dalma yöntemi ile yapılacak avcılıkta kullanılan kompresör, nargile donanımı gibi ekipmanların, dalma yöntemi ile avcılık yapmak üzere izin belgesi almamış olan balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
(21) Bakanlık görevlileri ile Bakanlıkça bilimsel amaçlı çalışmalar için görevlendirilenler, bir izine gerek kalmaksızın, balıkçı gemilerinde su ürünleri istihsaline ilişkin inceleme ve gözlemler yapmak amacı ile bulunabilir. Bu görevlilere gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur.
(22) Su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır.
Denizlerle ilgili diğer hükümler
MADDE 46 – (1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur. Boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerinde su üstü radarı bulundurulması yasaktır.
(2) Marmara Denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, Marmara Denizine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.
(3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara Denizinde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.
(4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir. Başka ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesinde ya da karasularında avcılık yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır.
(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, Tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki uluslararası sularda da aynı şekilde uygulanır.
(6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.
(7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.
(8) Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır.
(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.
(10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde istihsal vasıtaları bulundurulamaz. Ancak yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.
(11) Birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak tanımlanmış balıkçı gemilerinin, bu av araçlarıyla avcılığın yasak olduğu dönemde, Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtalarıyla avcılık yapması yasaktır.
(12) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 m. yarıçaplı mesafede, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
(13) Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde halat tamburu, vinç, çelik halat, bom direği bulundurulması yasaktır.
(14) Genel av yasağı döneminde, belli bir tür veya türlere yönelik olarak avlanma izni almış olan balıkçı gemileri ile bu türler dışındaki türlerin avlanması durumunda, izin belgeleri iptal edilir. Bu gemilere içinde bulunulan dönem dâhil olmak üzere, bir sonraki av sezonunda da aynı izin verilmez.
İçsularla ilgili diğer hükümler
MADDE 47 – (1) İçsularda kiralama yapılmaksızın ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır. Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri avcılığı yapılamaz.
(2) Göletlerde yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Göletlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Göletler sadece projeye dayalı olarak kiraya verilebilir. Projeye dayalı olarak üretime açılan göletlerde yapılacak üretim ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
b) Projeye dayalı olarak kiraya verilen göletlerde yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı zaman, boy ve tür bazında getirilen düzenlemelere tabi değildir. Ancak bu istisna kapsamında elde edilen su ürünlerinin nakli ve pazarlaması için il/ilçe müdürlüklerinden ek-6’da yer alan “Menşe Belgesi”nin alınması zorunludur.
(3) Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı su ürünleri avcılığı için kiraya verilemez. Ancak ülke sınırını oluşturan akarsular ve göllerde Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde ticari amaçlı su ürünleri avcılığına istisnai olarak izin verilebilir.
(4) İçsularda kullanılacak ağların asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince belirlenir ve ilan edilir. Asgari vasıf ve şartları belirlenenlerin dışındaki ağların kullanılması yasaktır.
(5) Bakanlık izni olmadan içsularda, gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.
(6) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı gemilerinin karaya çekilmesi zorunludur. Balıkçı gemilerinin karaya çekileceği yerler, gerektiğinde il müdürlüklerince de belirlenebilir.
(7) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması
yasaktır.
(8) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.
(9) Av yasağından önce avlanılan içsu ürünlerinin, yasağın başlamasından itibaren en geç üç gün içerisinde bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne tespitinin yaptırılması zorunludur. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmez.
(10) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.
(11) DSİ Genel Müdürlüğünce işletilen bütün istihsal yerlerinde etüt, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen kurum personeli için, bu görevleri süresince Bakanlıktan ayrıca bir izin alınması zorunlu değildir. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 48 – (1) 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/1 Numaralı Tebliğ (Tebliğ No:2007/43) ile 21/8/2008 tarihli ile 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/48) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2016 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür
AÇIKLAMALAR
 1- Bu belge veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.
 2- Ölçümü yapılan ağların boyutunda değişiklik yapılması durumunda yeni belge alınır.
 3- Bu belgenin kontroller sırasında istenmesi halinde gösterilmesi zorunludur.
 4- Bu belgenin bir örneği düzenleyen kontrol görevlisinde kalır.        
 *1 Kulaç1.82 m olarak alınır. Ağın ıslak olması halinde, ağ derinliğinin % 10’u kadar fazla uzunluğa istisna tanınır.
 * Boy uzunluğu ölçümünde güçlük olması durumunda beyan esas alınabilir.

 

15 NİSAN-31 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDAKİ DÖNEMDE GIRGIR AĞLARI İLE AVLANAN YAZILI ORKİNOS, GOBENE (TOMBİK), UZUN KANAT ORKİNOS (TULİNA) BALIKLARININ KARAYA ÇIKARILACAĞI YERLER 

İLİ

KARAYA ÇIKIŞ YERİ

MUĞLA

Bozburun Balıkçı Barınağı

Fethiye Balıkçı Barınağı

Marmaris Balıkçı Barınağı

ADANA

Karataş Balıkçı Barınağı

ANTALYA

Yeni Liman Balıkçı Barınağı

Gazipaşa Balıkçı Barınağı

Finike Balıkçı Barınağı

Kaş Balıkçı Barınağı

Alanya Balıkçı Barınağı

HATAY

Samandağ Balıkçı Barınağı

Işıklı Konacık Balıkçı Barınağı

MERSİN

Taşucu Limanı

Mersin Limanı

Aydıncık Balıkçı Barınağı

Karaduvar Balıkçı Barınağı

Bozyazı Yoğunduvar Balıkçı Barınağı

DENİZE VE AKARSU YÖNÜNE DOĞRU 500 METRE MESAFE İÇERİSİNDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ YASAKLANDIĞI AKARSULAR

 

İL

İLÇE / BELDE

KAYNAK ADI 

ADANA

 Karataş

 Seyhan Irmağı, Karagöçer Kanalı,

 Tuzla, Akyatan, Hurma dalyanları boğazı.   

Yumurtalık

Çamlık, Yelkoma dalyanları boğazı.

Karataş/Yumurtalık sınırı

Ceyhan Irmağı.

ANTALYA

 

Finike

Akçay, Acısu (Karaçay) çayları.

Aksu

Aksu Çayı.

Finike-Kumluca sınırı

Alakır Çayı.

Alanya-Manavgat sınırı

Alara Çayı.

Konyaltı

Boğaçayı.

Alanya

Dimçayı.

Muratpaşa

Düden Çayı.

Kaş-Fethiye sınırı

Eşen Çayı.

Alanya

Kargı Çayı.

Gazipaşa-Anamur sınırı

Kaledıran Çayı.

Serik-Manavgat sınırı

Köprü Çayı.

Manavgat

Manavgat Irmağı.

ARTVİN

 Arhavi

 Kapistre Deresi, Kapisre Hopa Çayı.

 Hopa (Kemalpaşa)

 Osmaniye Deresi. 

BALIKESİR

 Ayvalık

 Marda Çayı.

 Bandırma

 Gönen Çayı.

 Burhaniye

 Havran Çayı, Karınca Deresi.

 Edremit

 Şahin, Zeytinli, Kızılkeçili dereleri. 

 Erdek

Kalem, Kanova, Toma, Karanlık, Dağlar, Eğridere, Manastır, Suyolları dereleri.

BARTIN

  Merkez

 Bartın Çayı.

ÇANAKKALE

 Merkez

 Sarıçay.

 Ayvacık

 Tuzla Çayı.

 Biga/Karabiga Beldesi

 Kacabaş Deresi.

 Gelibolu

 Kavak Çayı.

 Kumkale Beldesi

 Karamenderes Çayı.

 Lapseki/Umurbey Beldesi

 Umurbey Çayı.

EDİRNE

 Enez /Saroz Körfezi

 Meriç Nehri.

GİRESUN

 Merkez

 Baltama, Aksu, Harşit Çayı.

Bulancak

Pazarsuyu.

Yağlıdere

Yağlıdere.

Tirebolu

Çanakçı, Gelevere dereleri.

HATAY

 İskenderun

Sarıseki, Arsuz dereleri,

Mersin Çayı.

 Samandağ

 Asi Nehri.

 Dörtyol

 Deliçay Deresi.

 Erzin

 Burnaz, Sarısu dereleri.

MERSİN

 Mezitli

 Mezitli Deresi.

 Yenişehir

 Müftü (Efrenk) Deresi.

 Akdeniz

 Deliçay Deresi.

 Tarsus

 Berdan Çayı.

 Erdemli

 Lamos Çayı.

 Silifke

 Göksu Irmağı.

 Bozyazı

 Siniçay Deresi.

 Anamur

 Dragos Çayı.

İSTANBUL

 Beykoz

 Riva Deresi.

Şile

Ağva (Yeşilçay) Deresi.

İZMİR

 Merkez 

 Melez Çayı.

 Çeşme

 Ildırı Çayağzı, Alaçatı Azmağı.

 Foça-Menemen

 Gediz Nehri.

 Seferihisar

 Düzce Azmağı.

Ürkmez-Karakoç Deresi Azmağı.

 Selçuk

 Küçük Menderes Akarsuyu.

 Urla

 Balıklıova Kocadere Azmağı.

 Aliağa

 Güzelhisar, Kunduz Çayları.

 Menderes

 Pamucak ve Gümüldür Çayları.

 Dikili

 Bakırçay Akarsuyu.

KASTAMONU

 Cide

 Arap, Fakaz dereleri. Devrekani (Irmak), Aydos, Guble (Soğuksu) çayları.

 İnebolu

 İnebolu, Özlüce (Zarbana), Gemiciler

(Evrenye), Kızıklara dereleri.

Adıyaman, Manastır çayları.

 Abana

 Ezine Çayı.

 Bozkurt

 İlişi Çayı.

 Çatalzeytin

 Akçay Deresi, Ortasökü Çayı.

KIRKLARELİ

 Dereköy

 Bulanıkdere.

Vize

Kazandere.

KOCAELİ

 Kandıra

 Kumcağız, Sarısu Seyrek dereleri. 

MUĞLA

 Dalaman

 Kapıkargın Lagününün denize bağlandığı alan.

Köyceğiz

Köyceğiz Gölünün denizle birleştiği dalyan

kanalı.

Milas

Güllük Dalyanının denizle birleştiği alan.

Fethiye

Eşen Çayı.

Ortaca

Dalaman Çayı.

Ula

Akçapınar (Ferek Azmağı).

Akyaka (Kadın) Azmağı.

ORDU

 

 Merkez

 Melet Nehri. 

 Fatsa

 Bolaman Nehri.

 Ünye

 Akçay Nehri.

RİZE

 Fındıklı

 Çağlayan, Arılı dereleri.

 Ardeşen

 Fırtına Deresi.

 Pazar

 Hemşin (Pazar) Deresi.

 Çayeli

 Büyükdere (Büyükçay).

 İyidere

 İyidere.

SAKARYA

 Karasu

 Sakarya Nehri.

SAMSUN

 Bafra

 Kızılırmak Nehri, Mülk, Karaboğaz, Liman

gölleri deniz bağlantı kanalları.

 Canik

 Mertırmağı.

 Çarşamba

 Yeşilırmak, Abdal Irmağı, Uzungöl,

Deringöl, Aynalıgöl deniz bağlantı kanalları.

 Terme

 Terme, Akçay Dereleri.

 Ondokuzmayıs

 Uzungöl ve Ulugöl deniz bağlantı kanalları

olan  Boğazağzı, Adayolu, Fener kanalları.

SİNOP  

 Merkez

 Karasu.

 Ayancık

 Ayancık Çayı.

 Gerze

 Kanlıdere, Çakıroğlu Deresi.

TEKİRDAĞ

 Merkez

 Karaevli, Kumbağ dereleri.

 Marmara Ereğlisi

 Sultanköy Deresi.

TRABZON

 

 Merkez

 Değirmendere.

 Of

 Baltacı, Solaklı dereleri.

 Araklı

 Küçükdere, Karadere.

 Arsin

 Yanbolu Deresi.

 Yomra

 Özdil Deresi.

 Maçka-Merkez

 Maçka Deresi devamı, Değirmendere.

 Çarşıbaşı

 Çarşıbaşı Deresi.

 Vakfıkebir

 Fol Deresi.

 Şalpazarı

 Ağasar Deresi.

 Akçaabat

 Sera, Kalanima dereleri.

 Sürmene

 Manahos, Kastel dereleri.

 Köprübaşı

 Köprübaşı Deresi.

ZONGULDAK

 Çaycuma/Filyos

 Filyos Çayı.

 Alaplı

 Kavukkavla Deresi, Alaplı Çayı.

 Kdz.Ereğli/Gülüç

 Gülüç Çayı.

YALOVA

 Merkez

 Safran, Samanlı dereleri.

 Altınova

 Ayazma Deresi.

 Armutlu

 Armutlu Deresi.

 Kapaklı

 Kapaklı Deresi.

 Çınarcık

 Çınarcık Deresi.

 DÜZCE

 Akçakoca/Melenağzı Köyü

 Büyük Melen.

Üyeler "3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ" hakkında ne diyor?


İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın